Vad gör alla i HumSeks styrelse?

HumSeks styrelse består av Ordförande, Första Vice Ordförande, Andra Vice Ordförande, kassör och ledamöter. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika styrelseposterna fokuserar på.

HumSeks Presidium

Ordförande och Vice Ordföranden utgör tillsammans med Kassör HumSek:s presidium. Som en del av Umeå Studentkår (US) gäller det för presidiet att vara insatt i studentkårens centrala angelägenheter. Genom att aktivt närvara i de forum där Umeå studentkårs presidium verkar, såsom kårstyrelsesammanträden, sektionsråd och regelbundna besök i studentkårskorridoren, säkerställer presidiet att HumSek:s intressen tillvaratas på central nivå.

Utöver träffar i HumSeks styrelse är det fördelaktigt om presidiet har en nära kontakt och samarbetar med varandra.

Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret för all aktivitet som sker i HumSek och även i sektionens föreningar. En ordförande skriver dagordningar och kallar till möten i HumSeks styrelse (Styrelsemöten, Årsmöte och Stormöte) och är även den som leder dessa möten och ser till att de bedrivs ordnade, rationella och effektiva. Ordförande är även den som ansvarar för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse färdigställs.

Då HumSek vill arbeta kunskaps-utjämnande är det därav ordförandes uppdrag att se till att HumSek i största möjliga mån representeras i följande nämnder/kommittéer:
Fakultetsnämnden
– Kårstyrelsen (speciellt i de fall frågor rörande HumSek behandlas)
– Kårfullmäktige (speciellt i de fall frågor rörande HumSek behandlas)

Då HumSeks ordförande leder arbetet i styrelsen och bevakar sektionsmedlemmarnas och studenternas intressen är det bra om HumSeks ordförande har en etablerad kontakt med föreningarna, exemplevis genom att besöka föreningarnas styrelsemöten ibland. Du har även rätt att få dina studier anpassade till ditt ideella arbete med HumSek. Så se till att ha en öppen konversation med dina lärare att du är ordförande om exempelvis ett möte krockar med när du ska ha ett seminarium.

Första Vice ordförande

Tillsammans med Humseks ordförande leder Första Vice ordförande arbetet i Humseks styrelse och bevakar sektionsmedlemmarnas och studenternas intressen. Första Vice ordförande är också den som träder in vid ordförandes frånvaro för att leda styrelsemöten.

Första Vice ordförande har det övergripande ansvaret för utbildningsfrågor och sitter därför som representant i Utbildningsstrategiska kommittéen (USTRA). Första Vice ordförande är även den som håller i HumSeks SAMO-träffar. Det är en god idé att Första Vice ordförande håller kontakt med student-representanter i Programråden inom den Humanistiska fakulteten.

Andre Vice ordförande

Andra Vice ordförande är den som har det övergripande ansvaret i studiesociala aktiviteter. Vice ordförande ansvarar för att en examensceremoni genomförs för Humseks studenter.

Andra Vice ordförande ansvarar även för HumSeks sociala plattformar: Instagram, Facebook och den här hemsidan. HumSeks informationskanaler ska alltid innehålla aktuell och relevant information, där hemsidan bör användas som baskälla för allt som publiceras i andra medier.

Kassör

Kassören ansvarar för bokföring, budgetering och förvaltning av HumSeks ekonomi.

– Tar fram ekonomiska rapporter och underlag för styrelsen i de fall dessa frågas efter.
– Ansvarar för bokslutet och att bokslutet lämnas in i tid till Umeå Studentkår.
– Avger muntlig eller skriftlig ekonomisk rapport vid styrelsemöten när styrelsen eller kassören så önskar.
– Sköter faktureringen, både in och ut.
– Verkställer övriga styrelsebeslut gällande budget, ekonomi och utbetalningar.
– Tillsammans med styrelsen arbeta fram ett budgetförslag för kommande verksamhetsår.
– Sitta med i budgetkommittéen.

HumSeks Styrelse

Styrelseledamot

En styrelseledamot deltar på HumSeks styrelsemöten, och i de fal de inte är möjligt informera suppleant. HumSeks styrelseledamot ska aktivt delta i styrelsen och verka för att de beslut som tas genomförs. Det är viktigt att styrelseledamoten informerar medlemmar om HumSeks verksamhet och de beslut som tas.

Styrelseledamot som företräder en förening ska informera övriga styrelse om den egna föreningens verksamhet och även säkerställa att informera om övriga föreningars verksamhet når ut till föreningen. Som ledamot i HumSek där du även representerar din förening är det viktigt att den egna föreningen är införstådd i HumSeks arbete och att föreningen efterlever de beslut som fattas av HumSeks beslutande organ. Det står inskrivet i HumSeks stadgar ( §10.6, §10.7) att representanter från föreningarna måste ha en närvaro på minst 70% per termin om inte föreningens terminsbidrag ska riskeras att dras in.